Oferta firmy DEVPOL

Devpol sp. z o.o. na rynku polskim istnieje od ponad 15 lat, a jego realizacje można spotkać na terenie całego kraju. Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne technologie oraz stabilność finansowa gwarantują inwestorom profesjonalną i terminową realizację zleceń. Główne obszary działalności naszego przedsiębiorstwa to kompleksowa budowa oraz modernizacja stacji paliw, budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, restauracje oraz lokale gastronomiczne, a także remonty i modernizacja lokali usługowych.


Obiekty wykonywane są w oparciu o nowoczesne i ekologiczne technologie z zachowaniem restrykcyjnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Spełniają one normy europejskie, są przyjazne i bezpieczne dla środowiska. Firma posiada wszelkie certyfikaty i uprawnienia na budowę stacji BP i Shell oraz szeroką gamę certyfikatów i uprawnień dla pozostałych inwestycji.
   

Podstawowy zakres naszej oferty:


Generalne wykonawstwo
 • wykonawstwo i montaż konstrukcji budowlanych
 • roboty ziemne
 • roboty żelbetowe
 • instalacje i sieci sanitarne, technologiczne, elektryczne, kanalizację deszczowo-przemysłową
 • roboty drogowe
 • roboty wykończeniowe
 • zagospodarowanie terenów zielonych i elementy małej architektury
 • protokolarne przejęcie terenu budowy,
 • wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • uzyskanie we własnym zakresie wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi robotami,
 • koordynacja robót Generalnego Wykonawcy z innymi wykonawcami,
 • prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i innymi organami lub podmiotami oraz uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji i dokonywania uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i sprawdzeń,
 • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
   
Inwestor zastępczy:
 • pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego
 • nadzór inwestycyjny
 • kontrola kosztów realizacji
 • doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.)
 • analizy techniczne i formalne projektów
 • opiniowanie umów zawartych z zespołem projektowym i wykonawcą
 • wykonywanie kosztorysów oraz wszelkich opracowań kosztowych związanych z budownictwem, opiniowanie harmonogramu.
   
Nadzór inwestorski:
 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • kontrola jakości i postępu prac budowlanych
 • zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego
 • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.
DEVPOL Spółka z.o.o | 53-238 Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7| tel. +48 71 352 91 50, fax: +48 71 352 91 04